Tjärnaskopan

Län: Dalarna

Tjärnaskopan – ett unikt träföremål från vikingatidens Skandinavien! Skopan är utskuren ur ett stycke askträ. Mynningskanten övergår närmast skaftet i en kvadratisk platta, vilken liknar träskålars handtag. Mynningskanten närmast plattan är dekorerad med ett zigzagformat karvsnittsmönster och plattan med ett rombiskt mönster. Plattan är en förstärkning av skaftets angöring till skopan. Skopan påträffades 1998 i ett torvlager i södra kanten av den lilla isgropssjön Tjärnasjön i Borlänge under schaktningsarbeten för en ny cirkulationsplats. Skopan var mycket skör och genomväxt av rötter, men i stort sätt hel, förutom att skaftet var av och en bit av skopans ena sida låg lös. Skopan transporterades omedelbart efter upptäckten till RIK, avdelningen för konservering, och har därefter konserverats under drygt två år, frystorkats och satts ihop. Den lösa biten på skopans ena sida gick inte att passa in, sannolikt beroende på att den sidan av skopan krympt och förvrängts efter att biten slagits ur. Därför har en målad frigolitbit satts in i dess ställe. Ett litet trästycke från skopan har 14C-analyserats och visar att skopan är från 700-800-talet. Skopans funktion är okänd och den är unik i det skandinaviska materialet. Den kan ha tjänstgjort som grytskopa, sädesskopa, eller kanske en bryggskopa? Skopan bör ha varit ett påkostat och viktigt föremål och den var med all sannolikhet hel vid deponeringen, varför den knappast kasserats. Kanske var deponeringen i sjön avsiktlig för sjön är mycket liten? Den kan ha tjänstgjort som bärare åt ett gudaoffer genom att den vid en blotcermoni sjösatts med säd eller något annat innehåll och först efter en tid ha sjunkit till botten. När sjön sänktes under 1800-talet kom ena kanten, den med urslagen bit, att sticka upp ur vattnet, varvid den torkade och krympte. Runt sjön finns rika spår efter vikingatida gårdar och järnframställningsplatser.

Tjärnaskopa 1.jpg Tjärnaskopa 2.jpg Tjärnaskopa 3.jpg