Livets källa

Län: Stockholms län

Nedanstående skickas även som separat fil till info@klenodsverige.se. LIVETS KÄLLA Livets källa är ett kollektivkonstverk skapat 1974-1976 vid Carlslunds vårdhem i Upplands Väsby av åtta utvecklingsstörda män. Carlslunds vårdhem har en lång historia som börjar runt 1900. I slutet av 1950-talet byggdes ett helt nytt vårdhem för utvecklingsstörda. Runt 1970 byggdes anläggningen ut med bl. a. en simhall. Här arbetade i början av 1970-talet keramikern och terapeuten Herman Hegewald som kom på idén att en av kakelväggarna i simhallen borde få ett konstverk. Under ett par år arbetade Hege-wald tillsammans med Sune Arkebrink, Morgan Röjeby, Leif Westin, Rolf Söderlund, Olof Hilbrand, Claes-Göran Stenbeck, Klas-Håkan Ljung och Göran Elvegren fram det stora konst-verket Livets källa. Med sina 330 keramiska figurer från havet - fiskar, snäckor, sjöstjärnor och sjöhästar - blev det 10 meter långt och 3 meter högt. År 2002 fick Upplands Väsby Hembygdsförening reda på att Carlslund skulle rivas. Föreningen försökte få delar av vårdhemmet, inklusive simhallen och konstverket, bevarat och återanvänt bl. a. med hänvisning till dess socialhistoriska värde. 2005 dokumenterade föreningen hela anlägg-ningen. 2006 började den övergivna simhallen vandaliseras. Hembygdsföreningen kontaktade ägaren, Skanska som överlät konstverket till föreningen för ett ytterst symboliskt belopp. Tanken fanns tidigt på att försöka få konstverket återuppfört i den nya simhallen som börjat plane-ras. Kommunen ställde upp och betalade nedmonteringen och uppmonteringen. Det praktiska arbetet med nedmonteringen genomfördes av Roland Storm från Hembygdsföreningens styrelse, Anette Kvibäck och Robert Björk. Alla figurer numrerades och ritades in på väggen och överfördes till en stor ritning på plastfolie som sen fungerade som mall vid uppmonteringen. Ett 40-tal av figurerna hade skadats eller slagits sönder då simhallen stod obevakad. Keramiker Helena Andersson i Göteborg anlitades för konservering och reparation av de skadade figurerna. Alla lagningar är markerade med bladguld så att man på nära håll kan se vilka figurer som reparerats. 2009 monterades figurerna upp på väggen till en av de två mindre bassängerna i nya Vilundabadet. 5 september 2009 invigdes det nya badet som drivs av ”Medley”, se www.medley.se/vilundabadet/ . Namnet Livets källa finns delvis kvar i det nya badets namn då det heter Vilundabadet - Väsby källa. Som en del av den stora invigningen ordnade Hembygdsföreningen samma dag en separat återinvigning av Livets källa. Speciellt inbjudna var Hegewalds familj och fem av konstnärerna. Livets källa uppfyller enligt vår mening tre av kriterierna: • Vara intressant för allmänheten att ta del av • Vara förknippat med speciella problem/svårigheter inför eventuell exponering
• Ha en intressant bakgrund/vara del av en berättelse Under den tid som Livets källa varit på plats i det nya badet har några av de keramiska figurerna tagit skada. För ett långsiktigt bevarande behövs någon form av tekniskt skydd.
 Vi anser att Livets källa har mycket att berätta bl .a. om hur samhället utvecklats, hur vårdpolitiken förändrats och hur synen på ”förståndshandikappade” ändrats. Carlslund har också varit en av kommunens största arbetsplatser vilket gör att många i kommunen har personliga minnen knutna till verksamheten. Roland Storm/Klas Lundkvist WEB: www.upplandsvasbyhembygdsforening.se/Livetskalla/livetskalla.html dokumentation av Carlslunds-anläggningen 2005: www.upplandsvasbyhembygdsforening.se/Kulturmiljo/fotodok/carlslund/Carlslund%202005.pdf

Livets källa 2006 före nedmontering (digitalt montage).jpg Livets källa hela 2009 IMG_0092.jpg Livets källa Namnskylt 2009 IMG_0098.jpg